< Oppitunnit

Perusosaamiset mullistuvaan työhön

Digitalisaatio mullistaa paraikaa kaikkea työtä. Tosiasiassa tehtävien sekä ammattien osaamisvaatimukset ovat aina muuttuneet yhteiskunnan sekä teknologian muutosten seurauksena. Perusosaamiset ovat ihmisten ikiaikaisia tapoja toimia, suunnitella sekä ratkaista ongelmia ja muodostaa näkymiä itseensä sekä maailmaan. Ne ovat edelleen alusta jolle rakentaa uutta ammatillista ja tehtäväkohtaista osaamista. Ne pitää vain tehdä näkyviksi ja tiedetyiksi.

Osaamisen pyramidi


Kaikissa tehtävissä voidaan erottaa kolme osaamisen komponenttia jotka muodostavat pyramidin kaltaisen rakenteen. Ylinnä ovat tehtäväkohtaiset osaamiset jotka kehittyvät työkokemuksesta. Ne puolestaan rakentuvat muodollisesta koulutuksesta kehkeytyvän ammatillisen osaamisen päälle. Pyramidin pohjimmaisen rakenteen taas muodostavat kaikesta elämänkokemuksesta kehittyvät perusosaamiset jotka edustavat pysyvämpiä tapoja toimia, suunnitella ja ratkaista ongelmia sekä muodostaa näkymiä maailmaan ja itseen. Perusosaamiset ohjaavat kaikkea tehtäväkohtaista ja ammatillista osaamista ja toimivat kaikenpuolisen osaamisen kehittämisalustana.

Osaamisen komponentit

Osaamisen pyramidi
Perusosaamisten alustamerkitys kasvaa sitä mukaa kun osaamisvaatimusten mullistus kiihtyy. Ammatit ja tehtävät muuttuvat, osaamista niissä pitää remontoida ja uudelleen rakentaa tuon tuostakin mutta Perusosaamiset muuttuvat hitaammin. Tärkeintä on kuitenkin että ne ohjaavat toimintaa ja osaamista kaikissa ammateissa ja tehtävissä.

Ammattien ja tehtävien mullistumiseen tarjotaan usein rohtoina erilaisia yleiskäsitteitä, oppimaan oppimista, ongelmanratkaisutaitoja, uteliaisuutta, jne. Huomion siirtäminen tällaisiin korkealentoisiin toiminnan ohjaimiin kuulostaa ensialkuun järkevältä. Mutta em. meta-taidot jäävät ongelmanratkaisuina kovin akateemisiksi ja abstrakteiksi. Sen sijaan em. 14 perusosaamista tarjoavat konkreettisen sekä kattavan kokoelman ketteriä rakennuspalikoita tavoittamaan kaikenlaiset, myös tulevaisuuden uudet osaamiset.

Perusosaamiset


Perusosaamiset pohjautuvat työnteon viidelle ikiaikaiselle ja universaalille prosessille: itsenäiselle toiminnalle, johtamiselle, yhteistyölle, suunnittelulle ja ongelmanratkaisulle sekä näkymien muodostamiselle. Viittä prosessia toteutetaan yhteensä neljällätoista perusosaamisella.

Perusosaamiset toimivat työn ketterinä rakennuspalikoina. Jokainen tehtävä voidaan kuvata tavoiteltavien perusosaamisten profiilina osoittamassa sen painottumista esim. laatuun tai tuloksiin. Ihmisiä puolestaan sovitetaan tehtäviin vastaavilla osaamisajurien profiileilla, osoittamaan esim. henkilön taipumusta itsenäisissä toimissaan tavoitella joko laatua tai tuloksia.

Perusosaamiset toimivat myös työryhmien tai tiimien osaamisen rakennuspalikkoina. Työryhmiä tarkastellaan omina osaamisyksikköinä laskemalla jäsenten osaamisajurien keskiarvot. Niitä voidaan kuvailla esimerkiksi laatua vs. tulosta tekevinä, nykyprosesseja ylläpitävinä vs. uusia prosesseja luovina yksikköinä. Tiimien katselu osaamisyksikköinä kytkee ne ennen näkemättömällä tavalla liiketoimintaan ja strategiaan.

Ajurit


Mikä sitten tekee perusosaamisista niinkin "perustavia" työnteolle? Perusosaamisten alustaominaisuus juontuu niiden ikiaikaisista, evoluutionkin myötä hitaasti muuttuvista psykologisista ohjausprosesseista. Ihmisen motivaatiot, ajattelu- ja asennoitumistavat pysyvät samoina riippumatta yhteiskunnan ja teknologian kehityksestä. Samat ajurit ohjaavat myös kokonaisten yhteiskuntien eri aikakausina "tilaamaa" osaamista.

Onpa Harvardin yliopiston psykologi David C. McClelland tutkimusryhmineen mitannut Inkakulttuuria edeltävän sivilisaation (1961), jopa pronssikaudelle ajoittuvan Minolaisen kulttuurin (Davies, 1969) suoriutumismotivaatiota taloudellisen suorituskyvyn ajurina. Vieläpä kivikauden metsästäjien, keräilijöiden ja shamaanien osaamisajureina voitaisiin tunnistaa samat motivaatiot, ajattelu- ja asennoitumistavat jotka ohjaavat tämänkin päivän ihmisten toimintaa ja osaamista.

Motiivit

Suoriutumisen, johtamisen ja vuorovaikutuksen motivaatiot ovat itsenäisen toiminnan, johtamisen sekä yhteistyön ajureita. Kuva yksilöstä tarkentuu huomioimalla kaikkien seitsemän motiiviajurin profiili. Haluaako henkilö kunnostautua itsenäisissä toimissaan tavoittelemalla laatua vs. tuloksia, haluaako hän johtaa muiden toimintaa vs. ajatuksia ja painottuuko yhteistyö muille viestimiseen, muiden ohjaamiseen vai kuunteluun.

Ajattelutavat

Ihmisten ajattelutavat ovat suunnittelun ja ongelmanratkaisun ajureita. Suunnittelu ja ongelmanratkaisu aina joko vahvistaa nykyisiä prosesseja tai luo uusia prosesseja. Ihmiset kallistuvat jompaan kumpaan suuntaan. Toinen suunnittelun ja ongelmien ratkaisun ominaispiirre on sen toteutuminen neljänä perättäisenä askeleena ongelman lähestymisestä ratkaisujen toteuttamiseen. Yksilön kuva tarkentuu kun huomioidaan ajattelutapojen askelmakohtainen ohjaus. Yksilö voi esimerkiksi samaan aikaan sekä vahvistaa nykyprosesseja (lähestymällä asioita faktojen pohjalta) että edistää uusien prosessien syntymistä (tuottamalla luovia ratkaisuja).

Asenteet

Ihmisten asennoitumistavat ovat erilaisten näkymien ajureita. Tärkeimpänä on asenne ympäristön epäselvyyten ja muutokseen. Työssä se osoittaa yksilön soveltuvuutta joko stabiileihin-toistuviin tai mobiileihin-muuttuviin työympäristöihin. Muita näkymiä ovat optimismin ohjaamat onnistumisodotukset sekä itsetutkiskelu.

Itseohjautuminen


Perusosaamisten arvo on henkilökohtaisista ajureista syntyvässä itseohjautuvuudessa. Tehtävät ja ammatit syntyvät ja muuttuvat ulkoisista tekijöistä käsin. Perusosaamiset saavat puolestaan alkunsa sekä kehittyvät henkilöstä itsestä käsin. Oma motivaatio, ajattelu sekä asenteet luovat osallisuuden, omistajuuden tunteen oman osaamisensa kehittämiseen.

Davies, E. (1969). This is the way Crete went - not with a bang but a simper. Psychology Today, 3: Jun-Nov, 43-47.
McClelland, D. C. (1961/2010). The Achieving Society. Van Nostrand/Free Press: NY.
McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. American Psychologist, 28, 1-14.

Sulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net