< Oppitunnit

Hyödynnä tiimin monimuotoisuus

Monimuotoisuuden hyödyistä puhutaan nykyään paljon. McKinseyn laajaa huomiota saaneen raportin mukaan organisaatioiden sukupuolinen ja etninen monimuotoisuus kulkee käsi kädessä paremman taloudellisen tuloksen kanssa (2015). Työelämässä yleisin monimuotoisuus koskee ihmisten erilaisia työskentelytyylejä ja niiden merkitys on erityisen suuri tiimityössä. Mitä monimuotoisempi työskentelutyylien kirjo tiimissä on sitä laajempaa ja luovempaa suoritepalettia se pystyy toimittamaan. Haasteena on luoda tiimeihin yhteistyökulttuuri joka spontaanisti hyödyntää monimuotoisuuden.

Mukaan ottava yhteistyö


Kuten urheilujoukkueessakaan, ei pelkkä monimuotoisuuden yhteen kasaaminen takaa laajempaa tai luovempaa suoritepalettia, eikä monimuotoisuuden osaamisarvo synny itsestään. Maailman sivu on tavattu monimuotoisia mutta jähmettyneitä, riitaisia tai eri suuntiin kurottavia tiimejä. Tiimityöhön sisältyykin aina erilaisia viestinnän ja yhteistyön katkoksia. Väärinymmärryksiltä, hankaumilta ja ristiriidoilta ei voida välttyä. Se miten tiimi osaa nähdä ja käsitellä erilaisia katkoksia määrää edistääkö vai heikentääkö monimuotoisuus tiimin suoriutumista.

Tiimit pitävät aina sisällään näkymätöntä tai huonosti näkyvää monimuotoisuutta joka jää hyödyntämättä tiimin lisäarvoksi tai synergiaksi. Jos introvertti ei tee itseään näkyväksi tai jos häneltä ei asioita kysytä, jää hänen mahdollisesti arvokas panoksensa hyödyntämättä. Erimuotoisuudet ovatkin potentiaaleja jotka täytyy tehdä näkyväksi, ne pitää käsitellä sekä integroida tiimin toimintaan. Tiimien tulee viljellä kulttuuria jossa introverttius tai muu heikosti näkyvä erimuotoisuus tulee näkyväksi, mukaan otetuksi ja hyödynnetyksi. Tiimiroolit tarjoavat oivan näkökulman nähdä ja käsitellä tiimeissä esiintyvää monimuotoisuutta ja siihen liittyviä jatkuvuuksia ja katkoksia.

Tiimiroolit


Tiimin työtä voidaan katsella erilaisten roolien yhteispelinä. Hyvä, tehokas ja ongelmia ratkova sekä uutta luova tiimi sisältää erilaisia tiimirooleja. Roolinhaltijoiden yhteispeli tarkoittaa että rooleihin sisältyvät tavoitteet hyödynnetään osaksi tiimin työskentelyä. Merkittävää uuden innovointia on toki vaikea odottaa jos tiimi ei pidä sisällään uuden ideointia tavoittelevaa roolinhaltijaa. Alla oleva kuvio esittää WOPI:n mittaamat viisi tiimiroolia. “Tiiminvetäjän” ja “Valvojan” roolit ovat päällimmäisinä koska ne esiintyvät useimmin tiimejä oikeasti vetävillä henkilöillä.

Tiimiroolit

Monimuotoisuus - tiimiroolit
Tiiminvetäjä

Tiiminvetäjä on voimakastahtoinen ja innostava ihmisten ja asioiden liikkeellepanija. Yhteistyön katkoksia voi aiheutua rooliin usein liittyvästä liiallisesta hallitsevuudesta ja kärsimättömyydestä muita kohtaan.

Valvoja

Valvoja on myös voimakakastahtoinen mutta innostamisen sijasta hän pitää asiat ja ihmiset “kaidalla tiellä” valvoen tarkasti prosessien toteutumista. Yhteistyön katkoksia voi aiheuttaa rooliin usein liittyvä joustamattomuus ja innon sammuttaminen muissa.

Yhdessätekijä

Yhdessätekijä on yhteistyön rakentaja, henkilö jolle tärkeintä on asioiden tekeminen yhdessä. Yhteistyön katkoksia voi aiheutua rooliin usein liittyvästä konformistisuudesta, enemmistön myötäilystä ja ristiriitojen väistelystä.

Spesialisti

Spesialisti on asiapitoinen, keskittyvä, tasalaatuinen sekä luotettava toimija. Yhteistyön katkoksia voi aiheuttaa rooliin usein liittyvä yhteen keskittyminen ja aikaa vievä tapansa edetä asioissa sekä vähempi kiinnostus vuorovaikutukseen.

Ideantuottaja

Ideantuottaja on uusia ideoita hakeva, innostuva “propelipää”. Yhteistyön katkoksia voi aiheuttaa rooliin usein liittyvä ympäri säntäily ja kaiken tavanomaisen vähättely. Rooli ei ole aivan välttämätön rutiinitehtäviä suorittavissa tiimeissä mutta se on korvaamaton luovaa suoritusta tavoittelevissa tiimeissä.

Roolinhaltijoiden yhteistoimintaan sisältyy aina hyvin toimivia yhteyksiä eli jatkuvuuksia ja huonosti toimivia yhteyksiä eli katkoksia joita on kuvattu kuvion alaosassa jatko- ja katkoviivanuolilla. Esimerkiksi Valvojat ja Spesialistit löytävät nopeasti yhteisen sävelen ja yhteistyötä sävyttää luontainen jatkuvuus. Valvojien ja Ideantuottajien yhteistyö on sitävastoin altis katkoksille ja takkuamiselle.

Teemat


Erilaiset laaja-alaiset teemat tarjoavat tiimirooleja yksinkertaisempia, tiimiläiset kahteen alaryhmään jakavan tarkastelukulman. Kaksiluokkainen jako sopii roolivalikoimaltaan suppeampien erityisryhmien, kuten johtoryhmien tarkasteluun. Tiimiläisten jaottelua Ajattelijoihin vs. Tekijöihin ja Introvertteihin vs. Ekstrovertteihin, ks. alla oleva kuvio.

Teemat

Monimuotoisuus - teemat
Ajattelija vs. Tekijä

Kaksinapaisessa luokituksessa ihmiset jaetaan Ajattelijoihin ja Tekijöihin. Yhteistyön katkokset ovat ikiaikaisia näiden vastakkaisilla tavoilla toimivien ihmisten välillä. Mutta tiimi tarvitsee kummallakin tavalla toimivia jäseniä. Toisin sanoen, asioita pitäisi tehdä ajatuksella. Ajattelijoista näyttää tulleen harvinainen laji tämän päivän hypernopeassa maailmassa. Yläjohdon ryntäily asioiden tekemiseen ei auta ratkaisemaan strategisia haasteita jotka aina edellyttävät hyvää ajattelua.

Introvertti vs. Ekstrovertti

Toinen yksinkertainen tapa on ryhmitellä ihmiset Introvertteihin ja Ekstrovertteihin. Näiden vastakkaisesti suuntautuvien ihmisten yhteistyö on myös ikiaikaisesti ollut altis katkoksille. Sosiaalisesti heikommin itseään ilmaisevien introverttien panos jää usein tiimityössä hyödyntämättä. Voimakasta esiintuloa vaalivat johtoryhmät ovat erityisen alttiita alikäyttämään introverttien panosta.

Yhteistyökulttuurin synnyttäminen


Tiimiroolien ja teemojen tarkastelu tiimeissä johdattelee näkemään sekä nimeämään monimuotoisuutta. Uusissa tiimeissä tällaiset tarkasteluistunnot palvelevat ihmisten toisiinsa tutustumista. Pitkään toimineissa tiimeissä tällaisia istuntoja voidaan käyttää avaamaan jumiutuneita lukkoja ja viestinnän katkoksia. Ihmiset ovat saattaneet elää linnoittautuneina omiin vanhoihin asemiinsa. Niiden valottamisella voidaan tavoitella hedelmällisempää yhteistyön kulttuuria. Yksittäisiä henkilöitä sormella osoittamisen ja riitelyn sijasta puhuminen rooleihin liittyvästä toiminnasta helpottaa hankalien asioiden käsittelyä.

Koska kaikki tiimiroolit ja teemat lukeutuvat tiimin arvokkaiksi voimavaroiksi ei kukaan yksittäinen tiimiläinen ole vaarassa menettää kasvojaan. Asioiden käsittely tapahtuu tasaveroisessa, mukaan ottavassa ja arvostavassa hengessä. Tarkastelu on hyödyllistä aloittaa kuhunkin rooliin ja teemaan lukeutuvista vahvuuksista. Siten tiimiläiset tulevat tietoisiksi sekä antavat selkeän tunnustuksen osaamisilleen. Tämän jälkeen huomio siirretään rooleihin ja teemoihin liittyviin haittatekijöihin jotka heijastavat tiimiläisten henkilökohtaisia alttiuksia erilaisille viestinnän ja yhteistyön katkoksille. Kaikki yhteinen keskustelu ja tiimiläisten vuoropuhelu lisää tietoisuutta jatkuvuuksista ja katkoksista.

Tiimiroolit ja teemat tarjoavat arkikielisen, luontevasti vastaanotetun sanaston käsitellä tiimien monimuotoisia työskentelytyylejä. Tärkeintä olisi kuitenkin synnyttää tiimissä monimuotoisuutta spontaanisti mukaan ottava kulttuuri. Uusissa tiimeissä voitaisiin ohittaa poteroihin kaivautuminen ennen sen alkamista ja vanhoissa tiimeissä voidaan nostaa esiin maton alle lakaistuja tabuja. Näin voidaan synnyttää mukaan ottavaa sekä monimuotoisuutta hyödyntävää tiimikulttuuria. Synergia syntyy vasta kun erilaisuus integroidaan tiimin yhteiseen tekemiseen.

Lopuksi


Tämä kirjoitus käsittelee monimuotoisuutta kun tavoitteena on tiimin suoritepaletin laajentaminen. Monimuotoisuuden merkitys ihmisten sitoutumiselle ja hyvinvoinnille on toki yhtä tärkeä aihealue joka ansaitsee oman käsittelynsä. Ylipäätään tärkein syy monimuotoisuuden merkityksen kasvuun on ympäristön valtava monimutkaistuminen. Monimuotoisuuden merkitys kasvaa siirryttäessä toistuvia ja yksinkertaisia rutiineja suorittavista tiimeistä laajoja ja monimutkaisia tehtäviä suorittaviin tiimeihin. Erityisen tärkeää monimuotoisuus on uutta luoville tiimeille, suunniteltaessa uusia tuotteita ja palveluja ja markkinoitaessa niitä. Se laajentaa ideatuotantoa ja ratkaisujen valikoimaa.


Sulje

Helsinki (HQ)

Competence Dimensions Oy

Helpdesk

GMT +3:00 - ± 1:00
helpdesk(at)wopi.net